2012. november 16., péntek

Erdélyi és csángó költészet: MAEL FERENC


Családi nevén Izmael (sz. Marosvásárhely, 1890. dec. 26– mh. 1949. aug. 27. Budapest) költő, író. 1918-ig földművelésügyi számtiszt, később a ferencrendiek kolozsvári Szent Bonaventura nyomdai és kiadóvállalatának belső munkatársa, a 40-es évek végén számvevőségi főtanácsos Budapesten a Földművelésügyi Minisztériumban. Első írói jelentkezése az Álmok c. verseskötet (Mv. 1909). Költeményeit, novelláit, könyvismertetéseit az Ifjú Erdély, Ellenzék, Pásztortűz, Vasárnap, 1931 után a Keleti Újság, Magyar Nép közölte. A Hírnök belső munkatársa, a Katholikus Világ szerkesztője. Munkái: Putifárné (kisregény, Mv. 1924); Missa Solemnis (versek, Arad 1926); Pirkad az égalj… (versek, Kv. 1926); Végén csattan az ostor (történetek, Kv. 1928); A kereszt fényében (Kv. 1929); Könnyvirág (elbeszélések, Kv. 1934); Emberek vagyunk (regény, Kv. 1938); Hinni kell… (versek, Kv. 1940). Válogatásunk ez utóbbi kötet alapján készült.


KOLOZSVÁRI SÉTÁK

Főtér

Déli verőfény, zsibong az élet, 
Ódon patinás, komor paloták; 
Előttük korzózók nevetgélnek, 
Ifjú szívekben szent, tavaszcsodák.

Rikkancs ajkán szenzáció harsog, 
Varrólányka moziképet bámul, 
Hátán cipelve maszatos rajkót: 
Cigányasszony hóvirágot árul.

Autó tülköl, rendőr integet, 
Zsibong az élet, él-él a város, 
Fennt a tornyokban húzzák a delet, 
Érclován keményen ül s csak néz, néz 
Mátyás, az igazságos...

Óvár

Nem volt mindig ily álmodó, öreg, 
Mint most, a téli hermelin alatt. 
Vendégeltek itt koronás főket 
Ezek a régi, megkopott falak.

Királyi bölcsőt itten ringatott 
Törökverő hős szelid asszonya, 
Királyasszonyt is itt csitítgatott 
Tűnő remények bibor alkonya.

Keskeny uccáin merengve járok, 
Egyszer minden elhalkul, mi zsong ma, 
Pörölve locsog a malomárok 
S égre int a régi templom tornya...

Brétfű

Szelid lankáin a fű már zöldel.
Fényeső öntöz éledő kertet. 
Házikóiból koránkelőkkel 
Fürge tavasz téli csöndet kerget.

Itt a város csak halkan dorombol, 
Előtte mozdony prüszkölve tolat, 
Nem érti, hogy honnan-hová lohol, 
Jön-megy éjjel-nappal a sok vonat.

Néha csöndjét vad sikoly hasítja, 
Tisztes nénike ősz fejet csóvál 
S egy bús élet megfejtetlen titka 
Szétterül a halálsorompónál...

Alverna

A lelkem, Isten madárkája, 
áhítatmagot szedeget 
s mint madárőse megcsókolja 
az alamizsnás szent kezet.

Majd a fehér Asszonyhoz röppen, 
körötte mennyi jaj kövült, 
ó, az ajkak most is jajoznak 
ahhoz, ki mindig könyörült.

Én nem panaszlom éltem sebét, 
Istenölbe hajtom fejem 
és a Madonna kőarcának 
mosolya tükröz lelkemen.

Fellegvár

Alattam háztenger. Vén Szamos. 
Most búcsúzik tőlük a nap. 
Halkuló zajban auíó búg 
a sétatéri fák alatt.

Öreg harang jóestét köszönt 
s mint apró jánosbogárkák 
itt is, ott is lassan kigyúlnak 
sápadt fényű villanylámpák.

Bár én is sápadt fény lehetnék, 
adhatnék csöppnyi világot. 
A város hallgat... Éj tündére 
ráterít csillagpalástot.

Házsongárd felé

Lassan lépni, lépegetni, 
meg-megállni, visszanézni, 
multbasuhant percek mézén, 
ürmén egyként éldegélni.

Nem bánni, hogy ablakokban 
virág virít most is — másnak, 
békélt szívvel mosolyogni 
szelid őszi hervadásnak.

Nem kergetni új tüzeket 
illatozó halk estéken
 s egyszer majd az életkapun 
átosonni észrevétlen.


AZ ÉN HÚGOM, A TE HÚGOD...

Életük jaj, hogy elfutott, 
hogy elsikkadt, hogy kárba ment. 
Arcuk sápadt, mint pergament, 
szemük tüze elhamvadott, 
mielőtt tüzet gyújthatott. 
Lányszívük jaj, hiába vert, 
vissza rá szív sohsem felelt. 
Mégsem lázongnak, nem perelnek, 
mindent magukba eltemetnek, 
meddő vágyakat, holt reményt, 
a hiába várt vőlegényt. 
S egyszer megbékélt mosollyal 
csókolatlan ajkukon 
elosonnak a lila alkonnyal 
a te húgod, az én húgom...


CSAK EGY TAVASZUNK VAN

Csak egy tavaszunk van, egyetlen egy 
és nincs, nincsen egynél több nyarunk. 
Ha elröpült fölöttünk tavasz, nyár, 
fáradtan ősz felé ballagunk.

Lélekerdők nagy rengetegében 
gyümölccsé érik az életünk. 
Benne fanyarrá lesz a gyűlölet 
és édes izzé szeretetünk...

HERNYÓELMÉLET

Végig feküdni falevélen 
s magunkat jóllakottra enni, 
hiszen a végünk gubóhalál, 
nem jön utána semmi, semmi.

Nem hinni, hogy egyszer kirágjuk 
gubónkat s új tavaszra szállunk, 
örök tavaszban lepkeszárnnyal 
Isten kertjére rátalálunk...

EGY POHÁR VÍZ...

Aki adná, annak semmit érő, 
de a szomjazónak üdítő életíz: 
felfrissülés, újjászületés, 
megváltás egy pohár víz.

Mégis hány kézben marad üresen, 
adatlanul, konok fukaron, 
ajándékozni nem akarással 
a vizespohár...

PORSZEMEK...

Belőlük néha felhőt tornyoz
a rakoncátlan fergeteg-szeszély
és a magasban gőgös-hivalkodón
táncolnak az apró porszemek.
Pedig ez a fellegdáridó,
ez a fönntanyázás csak addig tart,
míg hunyászkodva elül a fergeteg
s a felhő porszemei
gyáván, erőtlenül lehullanak...

BEFAGYOTT LÉLEKTAVAK

Megtörtek, mint halódó emberszem. 
Ha rájuk nézel, borzongat a jég, 
De rájuk süt a kegyelem napja, 
S arcukon visszatükrözik az ég...

NYOMORTENGEREN...

Nem kell érte északra menni, 
Itt is van úszó jégsziget 
S vannak életet hómezővé 
Dermesztő fásult jégszivek.

S vannak béna hajótöröttek, 
Sikoltanak haláljajok 
Es úsznak nagy nyomortengeren 
Szomorú haláltutajok.

Néha dobbannak önvesztükbe 
Rohanó Amundsen szívek: 
S örömvirágot termő földdé 
Változik egy-egy jégsziget...

AZ ÖREG SZEKERES

Ádámka katona Ploeştiben. 
Karácsonyra szabadságot kapott 
És sietett ki az állomásra, 
Hogy ne késse le a vonatot.

Hogy megérkezzen a szent estére 
S a gyertyagyújtásnál otthon legyen, 
Szaporán lépdelt, szinte futott már, 
jaj, csak a vonat el ne menjen.

Útközben valaki megszólítja: 
Vitéz úr! — Odanéz, öreg ember. 
Isten áldja meg s adjon szerencsét, 
Nem bírok ócska szekeremmel.

Segítsen, vitéz úr, egy darabon, 
Kőhajtásra majd könnyebb lesz az út, 
Adámka szeme elől karácsony, 
Otthon, vonat a homályba fúlt.

Csak a fáradt, öregembert nézte, 
S a szíve táján meleget érzett, 
Az ócska szekér mázsányi terhe 
Meg se kottyant izmos kezének.

S tolta jó szívvel a fagyos rögön 
Két kőhajtásnál is messzebb, tovább, 
Az öreg szemek visszatükrözték
A fénylő csillagok mosolyát.

A hálálkodást már nem várta meg, 
Indul a vonatja, észbe kapott. 
Hiába sietett, futott is tán, 
Mégis lekéste a vonatot.

Elment a vonat, füstjét se látta, 
Kanyargó síneken robogva jár, 
Fekete vonat, fekete éjben, 
Kergeti csúnya halál-madár...

Összetört kocsik, alattuk mennyi 
Vérző sebesült, ronccsá lett halott. 
Ádámka is közöttük lenne most, 
Ha nem kési le a vonatot.

Mondják,  nem bánom, vak szerencsének, 
Akik nem látnak csodát semmiben, 
Úgy érzem, nem volt földi ember az 
Öreg szekeres Ploeştiben...

Szerkesztette: Cseke Gábor

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése