2013. április 23., kedd

A kettős/többes identitás kényszerű "divatja"

(Olvasónapló)


Malmaison foglya sehogy sem nyugszik bennem: hiába tettem pontot múltkori elemzésem végére, további töprengésre késztet egy nemrégiben kapott levél. 
Dehel Gábor kolozsvári színművész, rendező és írótárs keresett meg Groza-ügyben, mivel úgy érzi, neki is van közölni valója a tárggyal kapcsolatban. Tavalyelőtt jelent meg ugyanis hajdani színpadi "játszótársával", Bisztrai Máriával készült beszélgetőkönyve (Bisztrai Mária. Prospero könyvek sorozat, Komp-Press, 2011), aki életéről és pályájáról szóló vallomásában nyíltan tanúságot tett születésének körülményeiről és szülei viszonyáról. 
Bevallom, a levél már ennyivel is fölkeltette az érdeklődésemet, hát még amikor belenéztem a hozzá csatolt dokumentumba - a könyv számítógépes szövegváltozatába -, és megnyílt előttem  egy romantikus külsőségektől egyáltalán nem mentes, de valós és hiteles, a szó szoros értelmében 

"síron túli" szerelem igaz története, 

a tanulságaival együtt. Bisztrai Mária ugyanis nem csupán visszaigazolta, hanem részletekbe menően kiegészítette azokat a tudnivalókat, amik az ő világra jöttét, gyermek- és ifjúkorát és egész erkölcsi habitusát meghatározták. Ezek szerint édesanyja, Kabdebó Jozefina (Duci) néhai Baracházi Talpasi Kabdebó Gergely, Temes megye egykori főispánja unokája. A nagyapát otthagyja a felesége és Déván újra férjhez megy, bizonyos Kézdiszentléleki Kovács Lajos földbirtokoshoz ,s Kabdebó néven viszi magával a lányát is - aki Bisztrai Mária édesanyja.
De hadd valljon a leghitelesebb tanú, az 1923-ban született nyugalmazott színésznő:

Édesanyám és Groza Péter Déván szerettek egymásba. Groza akkor már jól menő ügyvédi irodát vezetett, birtokai, részvényei, szállodái voltak. Saját erejéből gazdagodott meg. Édesapja egyik közeli községben volt pap. Anyám családja akkor még szívesen fogadta az udvarlást. Apám apja háborgott, ellenezte. Ő egész életében engesztelhetetlen maradt. Hallani sem akart rólam. Nehezen értette meg, hogy fia, aki magyar felekezeti iskolába, líceumba, sőt zsidó iskolába is járt, aki Pesten a Pázmány Péter egyetemen és németországi egyetemeken végezte tanulmányait, már másként viszonyul a magyarsághoz is. Apám magyar osztálytársaival élete végéig tartotta a szívélyes kapcsolatot.  Például Nagybaconi Nagy Vilmossal, aki a negyvenes években Magyarország honvédelmi minisztere volt. De írókkal is: Bánffy Miklóssal, Tamási Áronnal és még sorolhatnám… Színészekkel is…Szüleim l912 szilveszterén eljegyezték egymást. Tessék, itt az eljegyzési gyűrű, édesanyám élete végéig viselte. Majd én is...

A gyűrűbe vésve az áll: Berkenye. Mit jelent ez? - tudakolja a joggal kíváncsi Dehel. A magyarázat sem késik:

Együtt olvasták Gárdonyi Géza Te, Berkenye! című kisregényét, a Pesti Hírlapban jelent meg. Attól kezdve apám Berkenyének szólította anyámat. 1913-ban egyre feszültebbé vált a politikai helyzet, fellobbant a nacionalizmus és a család egy délután betiltotta a kapcsolatot, méghozzá eléggé durván. Addig mindig a szalonban fogadták, kávé, tea, sütemények, likőr – ahogyan akkor jobb házaknál az természetes volt. Azon a napon, tudomásom szerint, nagyanyám be se tessékelte a szalonba apámat, a verandán ültette le, terítetlen asztal, egy tea… És közölte a döntést: „… talán csak nem képzelte komolyan, hogy ebben a helyzetben egy román fajankóhoz adjuk a leányunkat…” 
Apám ezt soha nem felejtette el. Képviselőként, Károly király minisztereként, Mihály király miniszterelnökeként, a demokratikus kormány miniszterelnökeként, a Népköztársaság elnökeként olykor megjegyezte: „Mégis lett valami a fajankóból…” Közben minden körülmények között rettentő úri módon viselkedett a családdal. Pedig néha nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Segítette akkor is őket, amikor ki akartak telepedni Magyarországra. Pedig nagyon megsebezték.

Bisztrai Mária meggyőződéssel vallja apjáról: rendkívüli személyiség volt. Írhatnánk ezt akár a gyermeki elfogultság számlájára is, de a beszélgetőkönyv egészének ismeretében nem tesszük, inkább felvillantjuk a továbbiakban azokat a jelentéses tanulságokat, melyek egy kivételes egyéniség rendkívüli életsorsából fakadnak. Annak ellenére, hogy a sors és az etnikai előítéletek - a közelgő háborús feszültségek okán is - elszakítják egymástól a szerelmeseket, a kapcsolat időben átnyúlik azokra az évekre is, amikor Groza Péter, az 5+1 gyerekes, mindkét családjához hű apa már nem él. Erre vonatkozóan valószínű, hogy Mária az utolsó hiteles tanú.

Síron túl tartó szerelem volt az - állítja. -  A szó legnemesebb értelmében. Apám halála után négy hónapra 1958. junius l3-án Anyám hatvanadik évét töltötte. Reggel csengetnek. Kinyitom az ajtót. Hatalmas virágcsokor. Mögötte egy ember. Átadta a csokrot, s egy borítékot... Kérdésemre nem válaszolt, meghajolt, elment. A borítékban egy levél volt, gépírással: 
„B e r k e n y e !
        Mi tovább élünk,
        Szeretjük egymást és az embereket,
        Akarjuk a jót, s álmodjuk a Szépet,
        Küzdünk mind azért, ami Nemes
      S győzünk rendíthetelenül.
                                               B e r k e n y e.

Tíz év múltán, anyám hetvenedik születésnapján – l968. június 13 -  ismét csengetnek, hatalmas csokor mögött egy ember... Gépírásos levél...
        „ B e r k e n y e !
            Újból itt vagyok s fogom a kezed.
            Fogjuk egymás kezét, mint egykor:
            Szótlanul s mégis mindent megértve.
          Így lépjünk 
            a tér végtelenségének s
            az idő örökkévalóságának
          birodalmába.
            Berkenye, B e r k e n y e !!
                                                       Berkenyéd.”

... Miután kineveztek [színház]igazgatónak, jelezték, hogy illene tisztelgő látogatásra utaznom Bukarestbe Fazekas Jánoshoz. Akkor a kormány legmagasabb rangú magyar tagja volt. Talán a minisztertanács alelnöke. Négyszemközt fogadott. Többek között megkérdezte:”Édesanyja megkapta a születésnapi üdvözleteket?...” Apám a halálos ágyán diktálta le azokat a sorokat és megkérte, hogy a megadott időpontokban juttassa el hozzánk. Fazekas János nem feledkezett meg ígéretéről. Fantasztikus! De ez számomra azt is jelenti, hogy nagyon becsülhette apámat, anyámat...

Az egymástól eltiltott szerelmesek, valami felsőbb hatalom elrendelte véletlen folytán, egy dévai színházi előadáson évek múltán egymás melletti páholyba kerülnek, olyannyira, hogy Mária édesanyja és Groza könyöke már-már egymáshoz ér. A férfinek ekkor már gyermekei vannak, akikről példásan gondoskodik, de az érzelmeknek nehéz ellenállni. 

...Apám átszólt - folytatódik a családregény -: „Szeretsz-e még, Berkenye?” „Jobban, mint valaha…” válaszolta anyám. Néhány nap múlva apám Kolozsvárra utazott - anyám utána! ... Anyám nem akarta, hogy apám tartsa el, megélhetési lehetőséget keresett, ami kínálkozott, az nem tetszett neki… Gondolt egy nagyot és jelentkezett a Sétatéri Színházba Janovics Jenőnél meghallgatásra. Ügyesen énekelt, táncolt, árnyaltan mondta a szöveget, ugyanis Déván részt vett, főszerepeket játszott a „hölgyek-urak” mûkedvelő előadásaiban. Janovics direktor meghallgatta és már indulásból operett-főszerepben, címszerepben léptette fel. Ez volt a Pillangó főhadnagy. 1921-ben, valamikor nyáron mutatkozott be. Másnap aláírhatta a szerződést. Primadonna szerepek sorozata következett... Sikere volt, dédelgette a közönség…
Ez viszont apámnak nem tetszett, irtózatosan féltékeny volt, de valahogyan megbékélt a helyzettel. Aztán jöttem én, és anyám soha többé nem lépett színpadra... Én, hogy úgy mondjam „áhított” gyermek voltam. Mindketten akartak, de a helyzet reménytelennek tűnt. Akkor elzarándokoltak egy híres kegyhelyre, Máriaradnára, onnét hozták ezt a szobrocskát meg ezt a levelelezőlapot, mely a kegyhelyet ábrázolja. Történt ez 1922. augusztus elsején, és én 1923. május 25-én világra jöttem - Isten akaratából... Apám, annak rendje-módja szerint elment a kolozsvári anyakönyvi hivatalba és kiváltotta a keresztlevelet. Anyám vállalta a leányanyaságot és ragaszkodott ahhoz, hogy Kabdebó néven iktassanak be. Apám is vállalta az apaságot, és ragaszkodott ahhoz, hogy az ő neve is szerepeljen a keresztlevelemben. Például Svájcban, Zürichben szerzett német-francia diplomáciai szolgálatra jogosító diplomám Groza Mária névre van kiállítva. Apám nem erõltette, hogy ortodoxnak kereszteljenek. Római katolikus szertartás szerint kereszteltek.

Kétnyelvű választási plakát Kolozsvárott: Szavazzon a Napra!
Groza Péter egy adott pillanatban válni szeretett volna s rendezni a viszonyát első szerelmével. Végül győzött a reálpolitika s a további öt Groza-gyerek érdeke. Viszont Mária egy percig sem szenvedett hiányt az apai figyelemből. A negyvenes évek második felében Svájcban hivatásos diplomatának tanult, akár csak féltestvére, a később tényleges diplomata-karriert befutott féltestvér, Groza Liviu volt ENSZ-tanácsos. Mária viszont nem élt a felkínált lehetőséggel és lemondott a diplomáciai karrierről. Színésznő szeretett volna lenni. Így írja le döntését és édesapja reakcióját: 

Valójában gyermekkorom óta foglalkoztatott [a gondolat], csak nem mertem, addig soha nem mertem bevallani. Bukarestbe utaztam. Apám az irodájában fogadott.  Vettem egy mély lélegzetet és bejelentettem: Döntöttem, színésznőakarok lenni! Azt hittem, rám borítja az íróasztalt. Hosszú szünet után szólalt csak meg: „Őrült vagy, de szeretem az őrülteket. Nem bánom, csak csinálj végre valamit, csak lássalak ismét mosolyogni.”... Az ötvenes évek legelején, mikor államvizsgáztam, gratulált, de volt egy keserű megjegyzése. Azt mondta, hogy valójában örül, hogy pályát módosítottam, mert piszkos munka a politika… Gondolod, ha sejti, hogy elfajul a helyzet, nem beszélt volna le, nem akadályozta volna meg, hogy azzal a végzettséggel, amelyet én szereztem, öngyilkos módon felvételizzek a színiakadémiára?"

"Előttem a példa"

A beszélgetőkönyvben tulajdonképpen a kislány Bisztrai Mária élményei nem csak az apáról, de az általa megismert politikusról is - akit a 17 éves lány akkor még csak "foszlányokban" érzékel - felelevenednek.  A kolozsvári családjával magyarul beszélő apa következetesen művelte korábban megszerzett magyar kultúráját, magyar beszédeit, megnyilvánulásait is ő maga írta. 

Ott volt előttem a példa - mesélte Bisztrai Mária -, hogy lehetséges magas szinten elsajátítani a „nem-anyanyelvet” is. Igyekeztem is világéletemben, kötelességemnek is éreztem, mégis mindig volt egy akcentusom. És milyen a színészsors? Megtörtént, hogy még hasznomra is vált. Éppen ezért az akcentusért hívtak meg vendégszerepelni a Román Nemzeti Színházba. Egy külföldön nevelkedett, Romániába visszatért lányt játszottam...

A negyvenes évek elejéről, a "kis magyar világ" hangulatáról meg ilyen emlékei vannak: 

A hangulatra emlékszem. Örömmámor! Természetesen. Arra is, hogy késõbb már szorongás is megjelent. Nem is tudom, pontosan hogyan éltem meg, miket tapasztaltam, mert emlékeim bizonyára összekeverednek a későbbi olvasmányaimból szerzett információkkal. Természetesen fellobbant a nacionalizmus, elkezdődtek az átvilágítások, számlák kiegyenlítése… a Társulat visszaköltözött a Nemzeti Színházba. Rettenetesen leromlott állapotban vették át. De Janovics már nem lehetett igazgató.  Dr. Kádár Imre sem lehetett igazgató, aki Janovics munkálkodásának folytatója volt, író, költő, drámaíró, fordító, kritikus, rendezõ és színházigazgató. Motorja, megtartója, egyik legnagyobb, legtekintélyesebb, legeredményesebben tevékenykedõ alakja volt a kolozsvári, az erdélyi színjátszásnak. Zsidó származásúak voltak és az akkori magyar törvények szerint nem lehettek vezető művészek. Sok színész is kikerült a társulatból... 

Groza ebben a családjára nehezedő, kétszeresen feszült, gyanakvó helyzetben is átjött Romániából, be-betoppant Kolozsvárra, Máriáékhoz. Mindig náluk  szállt meg - a családja voltak. 

Apámnak volt egy szobája. Oda nem volt szabad még a takarítónőnek sem bemenni. Én néha belopakodtam, nem nyúltam semmihez, csak ültem az egyik fotelben… Csak ültem. Ma is érzem azt az illatot, a bőrfotel és a szivarjai dohány illatát…  

Groza ezeket a kolozsvári útjait rejtett politikai kapcsolattartásra is felhasználta: többek között a román-magyar megbékélésre szólító negyvennyolcas szellemű röpiratot is ő vitte el Dél-Erdélybe Kolozsvárról. Mária egyik meghatározó élménye volt egy váratlan házkutatás:

Ez már ’44-ben történt. Magyar hatalom volt, sőt a németek is megszállták Magyarországot. A deportálások is elkezdődtek… Egyszer, átutazóban, rám bízott valamilyen iratokat, egy mappában, azzal, hogy valaki majd érte jön. Én meg sem néztem őket. A mappát íróasztalomra tettem, ott hevert… Mikor a rendőrség és a Gestapo kutatott - egyenruhások, civil ruhások -  csak  sejtettük, hogy az akció oka apám valamelyik látogatása lehet, de arról fogalmunk sem volt, hogy mit kereshetnek. Az egyik civil ruhás felütötte a mappát is.  Beleolvasott... „Itt nincs semmi!...” - lökte félre. Nem tudom, milyen rangja lehetett, azt sem, tudom milyen bűnöket követett el - hiszen hallottunk arról is, hogy agyonvertek antifasisztákat kihallgatás közben -, de én annak az embernek örökre hálás lehetek.  Mikor befejezték, utolsónak távozott. Az ajtóból visszafordult, magához intett: „Kislány, jobban tenné, ha olyan papírokat nem tartana az íróasztalán.” Akkor az az ember a fejével játszott. Aztán megtudtam róla, hogy kolozsvári volt, ismerte édesanyámat. Sokat járt színházba kisgyerek korától. Az apja színházi alkalmazott volt. Többek között ő hordta ki a szerepeket, mert akkor az volt a szokás, hogy a szerepkivonatokat – nem az egész darabot – eljuttatták a színészhez, hogy ne fáradjon azért be a színházba, inkább maradjon ideje a tanulásra. Ha jól emlékszem, Németinek hívták... A Kolozsvárról elhurcolt zsidók névsora volt...

Amely aztán, ma már senki sem emlékszik, hogyan - eltűnt.

Hányan élnek egy emberben?

Gh. Dej kondoleál Groza özvegyének (1958)
Bisztrai Máriát mindig is foglalkoztatta az identitása. Olyan szokatlan egybeesések és egyezések történtek az életében, mint például az a tény, hogy azon az erdélyi magyar főiskolán lett színésznő, amelyet a saját román édesapja avatott fel. A negyvenes évek közepén született erdélyi magyar egyetemek fontosságáról, szükségességéről Groza Péter nem csupán konjunkturálisan beszélt. Lánya így emlékezik:

 „Azt akarom, hogy a határok levegővé váljanak… Higgyék el, én pontosan tudom, mi folyik egy kisebbségi ember lelkében. Hiszen magam is voltam kisebbségi.” – mondja a ’45-ben alakult a Bolyai Magyar Tannyelvű Állami Tudományegyetem megnyitóján: bölcsészet, jog, közgazdaság, természettudomány, orvosi és gyógyszerészeti fakultás. Ez utóbbi, helyszűke miatt, végül is nem Kolozsváron, hanem Vásárhelyen alakult meg. Groza ennek a tanévnyitójára is elutazott. „Tudom, hogy román részről vannak – sajnos, különösen úgynevezett értelmiségi körökből –, akik halálosan meg vannak sértődve, hogy magyar egyetemet létesítettünk. Azoknak, akik boldogtalanná akarják tenni ezt a két népet, azt üzenem: vállalom a román nép színe előtt a felelősséget: vállalom azt is, hogy most a román nép árulójának tartanak. A történelem nekem fog igazat adni.”

Sajnos, a történelem azóta se mondta ki a döntő szót, sőt, a kártyákat is jócskán összekeverte, pedig 1946-ban még történt volt egy s más: megalakultak például a csángó-magyar iskolák, megnyílik a marosvásárhelyi Székely Színház, magyar zeneakadémia létesül, egy év múlva pedig Állami Magyar Opera... Ezek egy része ma már (egyeseknek kényelmetlen) emlék csupán... Mint ahogy emlék egy olyan apa, aki többségi léte dacára nem az erőből politizálást tartotta célravezetőnek, annál inkább a tárgyalásos konszenzust. Sose felejtette el, hogy a többségivé vagy a kisebbségivé válás konjunktúra kérdése csupán, s az egyikből a másikba való "'átigazolás" sokszor a pillanat műve.
Az író (akiről később kiderül, hogy maga is kettős identitású) nyíltan fölteszi a kérdést:

Milyen késztetések révén  lesz valakiből magyar színésznő, aki anyai ágon örmény, apai ágon román, aki román állampolgárnak született, aztán magyar állampolgár lett, aztán ismét román állampolgár, akinek  külföldön szerzett képesítéssel nekivághatna egy pályának mellyen az apai támogatás kétségtelenül elõnyös lehet, aki egy ilyen lehetőséget kiseper az életéből? 

A válasz:

Igaz, román származású is vagyok és az örmények is nyilván tartanak... De - Isten bocsássa meg nekem – én sem románnak, sem örménynek nem érzem magam. Én magyar vagyok. Erdélyi magyar... Nagyon jó barátaim gyakran lesújtóan nyilatkoztak a románokról, nem fogták vissza magukat a jelenlétemben sem, miért is tették volna, magyarnak tekintettek. Észrevettem, hogy időnként érzékenyebben érintettek a megjegyzések, érzékenyebben, ahogyan az a „jó magyarhoz” illik. Megkértem őket, mérsékeljék magukat, mert apámat is bántják, ez pedig nekem rosszul esik, de anyámat is bántják, mert szerette apámat...

A bevallás tekintetében, ennyi nyíltság után, most Dehel Gáboron a sor:

Összemixelt bennünket a történelem, és még mindig nem tudom eldönteni, hogy ez a történelem ajándéka vagy átka... A kettős identitás az tény, azzal születik valaki és hordozza... én soha nem láttam apámat. Illetve láthattam, de nem emlékszem. Egyetlen közös fényképünk van. Pólyás koromból. Apám karjaiban ringat és szeretettel, meghatottan néz. Román apámat a család és a társaság a bécsi döntés mámorában kitagadta, sőt, ellene fordultak. Bár bejelentette, hogy a határváltozás ellenére családjával akar maradni. Gépészmérnök volt, szakiskolában tanított.  Romániába száműzték. Naszódon kapott állást, ugyancsak szakiskolában. A „sürgés-forgás hősei” arra kényszerítették anyámat, váljon el, másként nem őrizheti meg állását. Engem átkereszteltek reformátussá. A válást lebonyolították. Apám is kapott egy törvényszéki döntést. Az annyira megviselte, hogy önként jelentkezett a frontra, anyám és szülei legnagyobb kétségbeesésére. Tartalékos tiszt volt. Aztán diákjai rövid nekrológban emlékeztek rá: „Szeretett tanárunk, oldalfegyvere tisztítása közben megsebesült…” 
Református magyarként nõttem fel, de egyformán zavar, ha igazságtalanul bántják anyámat vagy apámat. És ez az érzés valahonnan nagyon mélyen él bennem. Réges rég azért fohászkodtam, hogy mindig legyen annyi erőm, hogy szüleim közül azt védelmezzem, akit éppen bántanak, hogy minden körülmények között vállaljam őket, és egyiket se tagadjam meg, ne titkoljam származásomat, ahogyan ezt sokan megtették, megteszik  - mikor honnét fújt a szél. A „szervek” többször jelezték „te román vagy” apád után, jelezték azt is: rosszalják, hogy minden űrlapban magyar nemzetiségűnek vallom magam. Végül is az ismert történelmi helyzet oldotta meg a dilemmát.  A bántások döntő többsége anyámat érte. Így az ő oldalához simultam, így teltek el az évek.


A múltat be kell vallani...

Ledöntött Groza-szobor a mogosoaiai kastély parkjában
Sokáig jó kis szlogennek tűnt a József Attilától vett idézet, amit szinte minden helyzetünkre rá lehetett húzni: ... Én dolgozni akarok. Elegendő / harc, hogy a multat be kell vallani. / A Dunának, mely mult, jelen s jövendő, / egymást ölelik lágy hullámai... És hittel hitte az ember, hogy ezzel föl is oldott mindent, ami feszültség, konfliktus az életében. Csakhogy a fenti szentencia nem éri be a kinyilatkoztatással: valódi tanulsággá kell válnia - úgy, ahogy az a Bisztrai Mária életében és későbbi színházi munkásságában be is következett. Talán nem tűnnek nagy szavaknak ezek, ha arra gondolunk, hogy Groza Péter legkisebb, hatodik gyermeke bő tizenöt éven át (1969-1985 között) a Kolozsvári Állami Magyar Színházat igazgatja. Az, hogy az ő személyére esett a felsőbb szervek választása, akár konjunkturális döntésnek is betudható, hiszen kinevezésekor biztosan nyomott valamit a latba mind az apa nemzetisége, mind politikai háttere. Ezek olyan idők voltak: megnézték, ki fia-borja az ember... (Miért? Talán ma másként van? - berzenkedik belülről valaki...) De a fő hangsúly mégis csak a szakmaiságon van. Bisztrai Mária tartós igazgatósága - és ezt eleveníti fel a beszélgetőkönyv egy tekintélyes része - azért lehetett sikeres és értékteremtő, a mind sűrűbben tornyosuló gátak és gáncsok ellenére, mert a fontolva haladás, a nyugodt taktikai lépésenkénti építkezés következetes gyakorlatára épült. A színháznál dolgozók egy pillanatra sem felejtették el - és ebben a direktorasszonynak meghatározó szerepe volt -, hogy egyéni szakmai kiteljesedésük óhatatlanul népszolgálattal párosul, amire a kolozsvári színjátszás mindenkori helyzete és hagyományai kötelezik őket. A színházat éltető közönség - és közösség! - megtartásának erkölcsi parancsa nem egy elvetendő merkantil rögeszme, ahogy azt manapság valakik láttatni próbálják, hanem hosszú távú helyzetfelismerésből fakad. A kisebbségi politizálásban ugyanis vétek lemondani a körültekintésről, az önálló, közösségmegtartó cselekvésről. Amely lehet akár taktikázás, halogatás, hasznos kiegyezés, ha a helyzet úgy kívánja. Csak értelmetlen huszárkodás nem.
Ha kell, ha nem, erőből kakaskodni kimondottan a beszűkült többségi tudat reflexe, amely természetesnek tartja, hogy ha nincsen is igaza, az ő mindent eldöntő súlya folytán mégis csak az ő oldalára billen a mérleg. Ha egy kisebbséget képviselő viselkedik így, annak katasztrofális következményei lehetnek, nem csak az egyén, de a közösség sorsára is. Nem beszélve a helyzet erősen groteszk jellegéről...
Dehel Gábor beszélgetőkönyve a Groza család és a kolozsvári magyar színház közelmúltjába való párhuzamos visszapillantásával szerencsésen átment számunkra egy jókora időszeletet a mába, annak többszörösen átszenvedett, átgondolt és kimondott tanulságaival. Ezzel a Malmaison fogályának üzenetéhez mintegy hozzáadódik mindaz, amit a lánya és munkatársai az elmúlt évtizedekben megtapasztaltak. Értékben pedig jelentősen növekednek azok a személyes élményeink, melyek a fentebb megfogalmazottakra "rímelnek".
E sorok írója alkatánál fogva is úgy próbálta megélni eddigi életét, hogy abban a konfrontációk helyett a megértés és az egyezkedés mondják ki a végső szót. Mondhatni, rajtam eredendően fogott a kisebbségi tudat pszichológiája, és bár igen fontosnak tartom a hovatartozásomat, születésem körülményeiből nem kívánok büszkén erényeket kovácsolni.  Azt hiszem, emberi erényeim kell hogy elsődlegesen beszéljenek, mert az, hogy milyen nyelv szellemében nőttem fel, merőben a véletlen műve. Azon a tájon, ahol születtem s ahol élek - s ez érvényes lehet az egész Kárpát-medencére -, sokféle embert meghordozott a történelem, akiknek sikerült jól összekeveredniük. Családi viszonylatban annyit sejtek, hogy anyai ágon nagyapámék Füzessy családja valamikori sváb eredetre tekint vissza, apai ágon viszont a nagyanyámék famíliájának ereiben szinte biztos hogy egy Pop nevű család vérvonala is csörgedez. Amikor tehát túlzott magyarhatnékom támadna, mindig tudatában kell lennem annak, hogy engem, lényem mélyéről egyúttal egy kis román és egy kis sváb is kíváncsian figyel... 
Vannak, akik mostanában ismét előszeretettel beszélnek "jó" és "rossz" nacionalizmusról. Ez az "árnyalási kísérlet" nem egyéb, mint menlevelet adni annak a kisebb-nagyobb nemzeti önzésnek, ami könnyen elhatalmasodhat az emberen, ha elhiszi, hogy ő a világ közepe.  A "jó nacionalizmus" olvasatomban annyira nonszensz, mint ahogyan "jó gyilkosság" sem létezik. Amennyiben szóba kerül, a konnotációja eleve valami rosszat sugall, a veszélye pedig olyan, mint egy gyilkos lőfegyveré: ha kéznél van, bármikor elsülhet és életet olthat ki...

Csíkszereda, 2013. április 23.

2013. április 13., szombat

Erdélyi és csángó költészet. DEMETER JÓZSEFSz. 1947, Magyardellőn. Újságíró, író, költő (DeJó-ként is ismert). Iskolai és egyetemi tanulmányait Kerelőszentpálon, Radnóton, Gyergyószentmiklóson, Piatra Neamţon, Marosvásárhelyen és Bukarestben végezte. Népdal- és -táncoktató is volt. 1990-ben áttelepült Magyarországra, a Kecskemét melletti Ballószögön él. Verskötetei: Szóletétel (1985, Kriterion, Forrás sorozat - Somosdi Veress Károllyal közös kötetben); Ecetfaméz (2001), Sziklaszószék (2003); Magyardellői népdalok (I - 2006; II - 2007; III - 2009); Hazatévedtem (Hungarovox, 2011). Válogatásunk induló és legutolsó kötetei alapján készült.


Láthatár partján

Láthatár partján
Lovakat cserél
Apám

Egy út sem él
Valaki
Vágtat vissza mégis
Kezembe nyom
Egy lehangolt
Cirok-hegedűt

Versek visszhangját hallani

Fönn
Valahol egészen
Alant
A búcsú madarai
Vergődő
Aranyhalak


Kutyák

Mért ugatnak úgy a kutyák az udvaron, kérded
és kilépsz az udvarra.

Mért ugatnak úgy a kutyák a kert alatt, kérded
és hátramész a kertbe.

Mért ugatnak úgy a kutyák a falu határában, kérded
és kimész a faluból.

Házamban a kutyák, ugatod és a másik feledre
fordulsz.

Olvadás

Égre nyitott arccal ebben a nagy olvadásban
csak állunk, állunk. Senki nem siet.

Hirtelen sírni kezdtek a disznók.
Bőgnek a tehenek. Rikácsolnak a tyúkok.
Egyedül a kakas kukorékol.

Ja' igen, az aklokban juhok bégetnek.

Gyorsított felvétel, hurrá! — hurrá! — a mi
tájunk ez!

És —
Mindent, de mindent elölről kezdtünk. Nem
kapcsoltuk be a tyúkokat, sem a disznókat,
sem a teheneket. . .


Új kenyér

A hegytetőn ég a válasz.
Föld előttünk, föld utánunk.
És mindenki a tűz köré gyűlt.

Hopplá, hopp, arcomról tapssal mosom le a
bőrt, hopplá-hopp a szomorúfűz-eső között. . .
kenyértésztává változtatom a sarat, kenyérré
a köveket.
Na de ez már plagizálás.

Vegyétek és egyétek . . .


Tovább!

Lábujjhegyen, állig csendben, nehogy
leverjünk valamit, szorította mutatóujját a
szájára Z.
Nehogy leverjünk valamit, visszhangoztuk
önmagunkban és mentünk tovább.
Inog az ősz, csendórák zuhannak... súgtam
lebukott versemet az ősz viaszos hallóüregébe.
Hahó! Hahó! Visszhangozta a rét. Még! Még!
A karórákat megfojtani! — csapott ránk
tekintetével Z.
A karórákat megfojtani! — ketyegtük szájról
szájra és mentünk tovább.
Szívéről a hangszórót mindenki tépje le,
robbant egy láthatatlan hangosbemondó.
Szívéről a hangszórót mindenki tépje le! —
véreztük össze a telet.
Ne szuszogj!
Nem szuszogunk. Nem szuszogunk! — repdeste
tekintetünk és mentünk tovább.
Z. felemelt tenyere REFLEKTORKÉNT VAKÍTOTT
SZEMÜNKBE.
EDDIG A VERS. NINCS KIÚT, nyögte valaki a
hátunk mögött.


Leszállás

Fehér galambban, álmaink röptére fölött, nem
kapunk leszállási engedélyt. Alattunk
valami dúl.

... És percenként érkeznek a fehér galambok,
héjaraj keringhet így a dög fölött. Rétege-
sen köröznek egyre többen, az összeütközés
veszélye fenyeget.

Fehér galambban, álmaink röptére fölött,
nem kapunk leszállási engedélyt, nem.
„Őrizzük meg józanságunkat. Én csak légi-
kisasszony vagyok. Itt ugyanis pompásan süt a nap."

... És percenként érkeznek a fehér galambok,
héjaraj keringhet így a dög fölött,
rétegesen köröznek, hely sincs a nap alatt, az
összeütközés öröme fenyeget. . .

Vadvirág-szerelem

I

Keresnek a vadvirágokba te arcodat akarják,
ünnepeidet rád törik, ő az, ő az — kiabálják.
Óceáni verőfényben vadvirág fürdik előtted,
menekülsz az öröm elől —örömödből örömökbe ...
Szónyújtásnyira a vétek..., de ez a sok
kúszó-mászó ..., lábaidat tapogatod — elnapolt
kígyómarások — nyomdokidban méreg buggyan.
Koraszülött púpos évszak, véres szirmú meztelen-
ség, forrásba bukó hajnalok, kiért félek, kiért
félek? Hahó, hahó! ... Hallgatózol, ajkad recésre
fent sarló, búzatábla éhét feledd, billen a
hegy, keresgélnek.
Keresnek a vadvirágok, a te arcodat akarják,
ünnepeidet rád törik, ő az, ő az — kiabálják.
Árny-testedhez forrad a fény, csapda rothad,
mélyül a mély. Visszatapsolod a tavaszt, pólyás
remény, pólyás remény.
Szemeidet eltakarod, ikerablak két tenyered.
Árnyék loccsan át a tájon, árnyék-zajlás, kia-
bálod. Óceáni verőfényben itatóspapír a tested,
a kikeletet összekened, degenyeges, degenyeges...
És szusszanni sem hagy az öröm, újrafogalmazol
mindent, tájak súlypontja megtagad, késve jöttél,
késve jöttél?

A tisztás is csak a tiéd, erdők vonulnak előtted,
vadvirágok hadirendben, égi muzsikaszó-fényben,
kik hallgatóznak körötted...
Keresnek a vadvirágok, a te arcodat akarják,
ünnepeidet rád törik, ő az, ő az! — kiabálják.
Lyukkártyák a hét napjai, bátran felcseréled
őket, s a leigázott ős-virágzást újra nézed,
újra nézed. És kezdődik elölről minden ...

Keresnek a vadvirágok, a te arcodat akarják,
ünnepeidet rád törik, ő az, ő az! — kiabálják.
Útjaidat keresztezik, milyen nyelven értekeznek? –
ösvényedet nemesítik? . . . Homlokodon liheg a
nap, idegenek tapogatnak. Hol vagy, hol vagy? —
sziszeg a had, múltad nélkül mit sem érnél,
térdig süppedsz félelembe, embertől emberig ,
lépkedsz, nyújtsd a kezed, miért sietsz?
Ünnepeddel körülvéve, lobogótól lobogóig a
frissen aszfaltozott mezőn kit keresgélsz,
kit keresgélsz?
Nyomdokidat radírozzák, a réteken úthengerek,
mint a tankok, jaj, úgy jönnek. Ágyúdűzniben
gólyahír, igyekezzél, igyekezzél! Légkalapácsok
zúgása, repedezik, omlik az ég ...
Keresnek a vadvirágok, a te arcodat akarják,
reád ontanák a napot, könyörögj értük egy
nagyot.

II

Utam feléd visz s te nem vagy, a tavasz
rejteget előlem. Mezőről mezőre dőlök, de te
nem vagy, de te nem vagy. Pihenni ha volna
erőm . . ., hová ültettek át, hová? Tenyeremben
jövőd földje, most próbáld ki gyökeredet.
Pillantásod szívemig nőtt, gyökerezzen,
gyökerezzen ... Őserdők riasztó titka, hová,
merre bújtogatna?
Keresnek a vadvirágok, az arcomat nem feledik?
Ünnepeimet rám törik, ő az? — ő az? — kérdezgetik.
Utam feléd visz, s te nem vagy..., a tavasz
rejteget előlem, verstől versig keresgéllek,
de te nem vagy ... de te nem vagy...

De —
Keresnek a vadvirágok, a te arcodat akarják,
ünnepeidet rád törik, ki az, ki az?! — kiabálják...


Feneketlen magasság

Erőss Zsoltnak

A Hegy le-
Nézi az embert.
A legmagasabb
Hegyről is már
Sokszor lenézett az
Ember.

A vágy az igazi
Hegy. Csúcsa az ég,
De! Az élet, akár
A tó, csak a
Mesékben feneketlen -
Mennyei kaptató!

Az óceán arca

Az óceánt nem lehet
hasonlatokkal érzékeltetni
Márai Sándor

Az óceán arca olyan, amilyen. Az
Óceán arca nem olyan, amilyen…
Az óceán arca nem olyan, amilyennek a
Tengerész látja – kisimultan, ráncosan -
Lelki szemeivel. Sem! Az óceán arca
Nem olyan, amilyennek integető tengerész-
Feleség látja egy-egy könnycsepp
Mariana-árok mélységeiben. Az óceán
Arca nem olyan, amilyennek az
Ég tükrében a Föld önmagát
Látja – kozmikus szirének
Csábító énekeiért cserében. Az
Óceán arcát csak a Vers látja, melyet!
Meg nem írtak, meg nem
Írnak, noha! Az óceán arca
Sosem olyan, amilyen valóban,
Hogyha netán még oly valótlan is
Volna, mint(h)a…………………


Hazai vonat

Álmaimban mindig
Lekésem a hazai vonatot.
Csomagomat elveszítem. Újabb
Jegyre már nincs pénzem.
Munkát! Munkát! Hogy!
Kikeressem. Halálfogytiglan,
Akár életem árán -
A mennyei jegy árát -
Tartva attól, nehogy!
Megébredjek. Én
Látnám ennek is a
Kárát. Ó, micsoda gondok!
Álmaimban mindig
Lekésem - a forgalomból
Kivont utazási
Alkalmatosságot.................


A kés torka

Szögre akasztott cifra-
Járom helye - a le-
Meszelt pajta oldalán.
Őseid árnyéka -
Égre vetülő temetőből -
Cipőd talpán. Otthoni
Föld, itthoni homok -
Simogatások alkonyatainál.
Vén szív lüktető
Melege. Idők nyomdokiban:
Emlékezet, mely!
Mindenkit, minden
Állatot, tárgyat meg-
Illet. Mért szegte
Saját torkát a Kés, amivel! Házi-
Kenyeret még
Te is szel(etel)tél - Édes-
Apád asztalánál
Hontalan éhezőknek.
Nem csak Szentestén.
Szögre akasztott cifra-
Járom rég nincs
A helyén. Jaj, né, ó,
Istenem! Milyen alacsonyan
Röpül az a tehén.


Virág-bilincs

Rabok dolgoznak a
Természet tömlöcében.
Jól látni a dombról,
Innen, ahol!
Eszterláncfűre
Verten - mi a
Leggyengébb lánc-
Szem bennem...
Kérdem. Odébb
Már - hanyatt, tisztások
Tisztásán, ó, virágzó
Szerelem, és! Hogy
Fut, fut a fény,
A nyár előlem, mily!
Rettenetesen. Mondd -
„Rabok legyünk vagy..."
Elég, elég! Minden oly
Egyetemesen halad.
Feléd. Csuklódon egy
Virág árnyéka -
Rezzen. Eszterlánc-
Fű szeme se szebben.
Rabok dolgoznak a
Természet tömlöcében.


Kora nyári díszlet

Virrad.
Kivégző
Osztag előtt egy -
Fa. Fölötte éneklő
Madárka. Az
Utolsó kívánságát
Dalolja. Süt. Minő
Fényorgona! Csövében
Golyó. Pacsirta.


Egyetlen

Egyetlen
Forradalom sem
Forrja ki jól magát. Túl-
Buggyan. Nem buggyan.
Sok a hab. A cukor. Kevés
A hab. A cukor. Fortyog a
Világ. Forty, forty! Egyetlen-
Egy vershatalom sem forrja
Ki magát? Sok a metafora.
Cukorra cukor. Émelyeg.
Kevés a metafora.
Ecetre ecet. Cibere.


Szél lengedez, sár van

A haja hosszú
Volt és szőke, mint
Egy Istennőé.
Horgasináig ért, de!
Én a barnákat
Szerettem. Nem tudom
Miért.

A haja hosszú
Volt és fekete -
Horgasináig ért, de!
Én a szőkéket
Szerettem. Nem
Tudom miért.

Közös bennük a
Hosszú,
Istennői haj, de!
Én a rövid hajúakat
Szerettem. Nem tudom
Miért.

Fűszálakat cirógat a
Szomorúfűz sárga levele. Az
Élet sín nélküli vonat, és!
Én már csak a legszebb
Istennőkhöz
Szeretnék utazni vele.


Virtuális helyzet

Életünk - csupa ajtó
(-)

Ajtó - tokostól a
Réten. Előtte gyékény.
És bent - mögötte csak a
Csönd. Már a semmi is sok.
Egyelőre. Ki kopogtat?
Lábát súrolja, csapkodja. Egy!
Ösvény.

Bemegyek. Ki-
Jövök. Eső volt. Hol ott,
Hol itt. A májusi
Áldás mindig is kincs. Kí-
Elégetlenül maradt
Virág? Úgy érzem,
Suhunn sincs...

Szemed repes az örömtől. Lepke-
Kék. A szivárvány
Olajos bár, de! Fényesen
Ragyog az ég. Pocsolyában -
Tükröm, tükröm a földön,
Lics-locs..., össze ne
Törjön. Tenyeremben csillogó
Táj. Még termékeny - temető,
Rét....................................

Szárítókötél. Frissen mosott
Szivárvány. Felhőtlen. Édesanyám-
Tiszta, áldott állapotú, májusi
Kedvesem. Sulykolja, és!
Szellőztet. A természet. Ön-
Magát szárítja. A frissen mosott
Felhőket térkamera vigyázza. Ajtó
Ajtót kilincsel. A táj
Nincs bezárva Nem
Magánterület -az ég... Itt a
Földön, Magyardellőn - még.


Fénye kell

Néma dallam
Fénye kell - útját
Nem téveszti el.
Tövismagok a
Csillagok? Zenébe
Botlasz - nem hallod?
Szíved egén
Az ablakok - földre
Néznek, mert! Nem vakok.

Szivárvány festi a Napot.

Nézem a repülők
Hasát. Hátamon
Hajnalpír fut át.

A világ?
Dalból született. Hogy!
Melyik az. Te lükteted.
A régi dal -
Meddig is kell?
Mindig is kell. Ébredj!
A Nap csak veled kel.

Szerkesztette: Cseke Gábor

2013. április 12., péntek

Amikor lelkes „kisemberek” voltunk

(Olvasónapló)


1.

Felkavaróan furcsa szöveget olvashattam a vasarhely.ro honlapon múlt év december 9-i keltezéssel, amely ma is változatlanul elérhető. Egy interjúról van szó, amelyben Gáspárik Attila színész, a marosvásárhelyi Nemzeti Színház vezérigazgatója a lap kérdéseire válaszolva elmondja, milyen indítékok vették rá, hogy felolvasószínházi előadást vigyen pódiumra Kenéz Ferenc egyik nemrégiben napvilágot látott költői műve alapján.
A Lilike medika leveleiből című produkció - ami megegyezik a Bookart Kiadónál 2012-ben megjelent poéma eredeti címével - igazából a tavalyi novemberi, marosvásárhelyi nemzetközi könyvvására készült (amikor is a poémát tartalmazó könyvet piacra dobták), s úgymond egyszeri használatra, ahol, úgy tűnik, nem remélt sikert aratott, s ahogy Gáspárik mondja: "Nagyon sokan biztattak és nagyon sokan azt mondták, hogy még szeretnék látni. Ezért úgy döntöttem, hogy még párszor előadjuk."
E döntés nyomán született meg aztán az az előadás, amelynek hivatalos bemutatóját 2012. december 7-én tartották a vásárhelyi színház Underground termében. A produkció azóta is műsoron van, a marosvásárhelyi rádióban rádiószínházi előadás készült belőle, amit többször is műsorra tűztek, majd április 5-7-e között a produkcióval a társulat részt vett a miskolci Határtalan Napok elnevezésű, kárpát-medencei színházi találkozón. Az érdeklődés pedig érezhetően nem lankad. (Vélhetően e sorok is hozzájárulnak majd ahhoz, hogy a poéma üzenete rendre eljusson mindenüvé, ahová illik eljutnia.)

2.

Aki Kenéz Ferenc lírai életművét ismeri és folyamatosan nyomon követi, nem lepődik meg azon, hogy az 1965-től datálható, hivatalos irodalmi indulásától (Utunk) kezdve következetesen jelen van a lírába oltott epikus elem, a valóság köveiből való versépítkezés kunsztja, majd a nagyobb lélegzetű, mindinkább poémába, összefüggő versciklusokba rendeződő megjelenítés. Három fajsúlyos poémából álló, 1981-es Kriterion-kötetéért (XYZ) a Román Írószövetség költészeti díját nyerte el. De távolról sem csak rájuk hivatkozhatunk: ide sorolhatók már a rövidebb lefutású kompozíciók is, mint a Kérem, de hát ki mondta neki, hogy repüljön?, a Lovak a virágoskertben, az Egy holland ősz hátterében (1975), a Fúj a szél, madár jár, madár száll (1978), a Hollywoodi temető (1985), az Öregnapló. Anyai dédanyám füzetéből (2011).
Legújabb kötete, a Vendéglétra (Bookart Kiadó, Csíkszereda, 2012) tulajdonképpen a '81-es poémahármasra "rímelve" maga is három nagy lélegzetű, önálló, szellemileg-költőileg szorosan összefüggő és -illő darabból áll össze egyetlen, átfogó konstrukcióvá. A Lilike medika leveleiből ennek a Kenéz-féle életműben rendkívüli szintézist jelentő költői trilógiának a középső darabja.
Kenéz Ferenc nagy belső vívódások árán írta meg e sokak számára szokatlan költői alkotását. A poéma főhőse ugyanis létező személy (a bemutató előtt egy héttel, sajnálatosan eltávozott az élők közül), aki a valóságban valós idejű levelekben vetette papírra élményeit, s ez a valóság diktálta élet-adalék késztette a költőt arra, hogy Lilike bőrébe bújva újraírjon egy lehetséges verses beszámolót a múlt század ötvenes-hatvanas éveiről, a romániai létbe ágyazott erdélyi népi demokratikus-proletár-autonomista "békeidők" bugyraiból, történetesen éppen Marosvásárhelyről, ahol az erdélyi magyar orvosképző működött. A versnaplóban számos olyan esemény, név is szerepel, amelyekre könnyen rá lehet keresni, még nem lehetetlen a kort megélők-megérők emlékezetéből előkotorni. Azzal, hogy a szerző vállalta a konkrétumokból adódó esetleges érzékenykedések ódiumát, a szememben azt példázza, hogy sikerült saját alkotói módszerein belül rátalálnia arra a leghitelesebb formára, amelyben messzehangzóan képes kimondani, érzékeltetni mindazt, s megérteni segítve hozzá az élettel, a történtekkel félig öntudatlanul sodródó embert, hogy mit éltünk meg egy letűnt korban és milyen tényleges és képzeletbeli ballasztok lógnak bukdácsoló léghajónkon.
Ehhez képest tűnik számomra igen furcsának az említett interjú háttérinformációnak szánt színészi-rendezői értelmezése. Azzal magam is egyet tudok érteni, amint Gáspárik Attila kijelenti, hogy választásában az volt a döntő szempontja: nagyon szereti Kenéz szövegét. Hiszen magam is szeretem. Örvendek, hogy egyetértünk... A motiváció első felével sincs vitám ("Lassan abban a korban vagyunk, amikor a gyerekeim egyfolytában kérdeznek, hogy milyen volt a szocializmus, mi volt a szocializmusban? És akkor az ember mit tudjon mondani? Elmond ezt meg azt, meg amazt. És én ebben a szövegben látom azt a választ, amikor én kérdezem a nálam idősebb embereket, hogy milyen volt Vásárhely az ötvenes években, milyen volt az orvosi egyetemnek az élete, milyenek voltak az emberek közti viszonyok?..."), viszont a másik felét mintha nem is ugyanaz a Gáspárik mondaná: " Ez a vers pedig nekem, a maga kis kínrímeivel, egy olyan bűbájos világot teremt, egy olyan – jó értelemben vett – együgyű kislánynak a visszaemlékezései, amely sokkal többet mond el bizonyos kontextusban, mint a történelemkönyvek, statisztikakönyvek, a ránk maradt iratok. Egy kisembernek a lelke van benne, ahogyan ő látja a világot, ahogyan nem szeretik a férfiak, ahogy rá sem néznek, ahogyan orvos akar lenni. Nekem ez a vásárhelyi ötvenes évek kulcstörténete, ezért ragaszkodom ehhez a szöveghez."

Gáspárik Attila mint Lilike
Az idézetben emlegetett "együgyű kislány" vagy "kisember lelke" számomra azért hamis megközelítés, mert egyúttal mindjárt partikulárisnak, egyedinek bélyegzi meg azt, ami éppen az áttételeken és a kontextusokon keresztül a művészi élmény során általánossá - nem csupán emberekre, hanem egy egész korszakra jellemzővé - válik. Az a bizonyos "együgyűség" több-kevesebb mértékben, ilyen vagy olyan formában mindannyiunk lényéhez hozzátartozott, akik átéltük-átéreztük-magunkénak vallottuk azokat az évtizedeket, még akkor is, ha később úgymond meghasonlottunk, szembefordultunk régebbi önmagunkkal, úgy tettünk, mintha nem is rólunk lett volna szó egy új életet teremteni vágyó, lelkes, de botcsinálta szakemberek által dirigált, meghatározott és megítélt valóságban. Amely ma már nincsen sehol - bár ez csak amolyan illúzió, mert túlélőkként, ki-ki még mindig hordozza magában. Nem csak Lilike volt hát kisember abban a korban, hanem egy egész népcsoport, egy egész kisebbség - mint kiderült utólag, azok is, akik a kisebbség nagykutyáinak számítottak. Ez az, ami erőteljesen kisugárzik Kenéz poémájából, ezért időszerű, és felkavaró és szerethető mű.
A szembenézés Kenéz esetében nem kívülállás, nem gúny és becsmérlés, hanem beleélés, együttérzés, vállalás és eszmélet is egyúttal. Hiszen még ma is eldöntetlen: ha a kommunizmusra menendő társadalmi kísérlet cakkumpakk bűnös, átkos, véreskezű stb. (folytassa a sablonos felsorolást, aki akarja) volt, akkor mindazok, akik melléálltak, mert hittek benne - igen, ilyenek is voltak, s nem is kevesen! - , egytől egyig gazemberek? S ha nem azok, akkor hogy is állunk a megbélyegzésekkel? A kisemmizéssel? A Lilike együgyűsége akár elesettség is lehet - a védtelen ember naivsága, aki elhiszi mindazt, amit a felnőttek, a társadalom oszlopai mondanak neki. Éppen mert őszinte, mert nincs benne gyanakvás, meg sem kísértik a hátsó gondolatok, a számító kombinációk...
Sajnos, az interjú további részeiben az eddiginél is meredekebb értékelést olvashatunk a bemutatott költői műről. Megtudjuk például, hogy Gáspárik olvasatában "ez egy érzelmileg túlfűtött kis előadás, ami egyszeri használatos kis kínai gyártmány." Nem is értem igazán, hogyan gondolja ezt el. Magam ugyan nem láttam-hallottam (csak a rádiószínház révén) a produkciót, de se az érzelmi túlfűtöttséget nem érzékeltem, sem a kínaiságát, de még az egyszer használatosságát sem. Ami pedig az írás vásárhelyiségéről szóló vélekedést illeti, véleményem szerint ez az előadó legnagyobb melléfogása. Azt állítani, hogy az előadás nem tartozik a "nem vásárhelyi" nézőkre, az én szememben olyan fiaskó, mintha egy kereskedő a maga portékáját szántszándékkal pocskondiázná, nem tudni pontosan, milyen meggondolásból.
"Végül is, ez egy olyan kis személyes történet az ötvenes évekből, amit egy kicsit még görgetünk magunk előtt, aztán húsz, harminc, negyven év múlva senkinek semmit nem fog mondani. Ez nekünk szól, mostanra szól, és utána elfelejtjük" - dob rá még néhány lapáttal Gáspárik fitymálólag korábbi megállapításaira, és ettől az eddiginél is zavarosabbá válik minden. Mert ha valakinek meggyőződése, hogy egy mű szavatossági ideje húsz-harminc év múlva úgymond "lejár", akkor egyáltalán miért ügyködik körülötte? Mitől lesz egycsapásra fontos a biztos felejtésnek dolgozni? Miféle viszonyulás ez a szerzőhöz, aki megírta számunkra ezt a "kis személyes történetet", mi pedig most hercig módon, hazafias munkával, "összehoztunk hat széket, volt egy asztal, egy lámpa és pohár otthonról, a víz a színházé, és ebből meg lehet csinálni egy előadást", amit eljátszottunk itt a jónépnek, de igazából csak a vásárhelyieknek, és hát mindegy, mert úgy is eltűnik az egész a süllyesztőben...
Persze, a kérdés megfordítható és feltehető úgy is: valóban ilyen gyatra és kis kínai bóvli a Kenéz Ferenc műve? Ennyire egyszeri használatra való?

3.

Gáspárik szívesen használta a kontextust szót, s tulajdonképpen én sem idegenkedek az összefüggésben vizsgálódástól. Ezért a Lilike medika leveleiből-t nem szakítanám ki abból a hármas egységből, amelyben könyv formájában önként kínálja magát. A Vendéglétrá-ban található három poéma ugyanis érezhetően Kenéz Ferenc költői munkásságának eddigi csúcsa, nélkülük az nem lehetne teljes. A három nagylélegzetű mű - Szabadnak lenni mit jelent?, Lilike medika leveleiből, Odafenn pingált űrhajó - remekbe sikerült szintézise mindannak, amiről a szerző eddig írt. A három poéma háromféle megközelítés, lépcsőfok. És mégis, szervesen összetartozók.
Az első (Szabadnak lenni mit jelent?) méltó szintézise mindannak, amit annak idején Kenéz a Szabadulóművész c. áttelepülési naplójában szeretett volna elmondani, s a műfaj korlátai között el is mondott; a szintézis azonban csak most, annyi év után tudott igazán megszületni. Ebben a nagy sikerrel, mind a magyar rádióban bemutatott, mind a 2011-es kolozsvári Magyar Napokon színpadra vitt Kolozsvár- oratóriumban minden a helyén van, minden hely- és időtakarékos, kiemelkedik, aminek ki kell emelkednie és árnyal, aminek árnyalnia kell. Olyan "kolozsvári" életérzés, ami önmagától nyílik ki előttünk s válik erdélyivé és közép-európaivá.
A lírai hős belső kiürülése szülőhelyén – amely aztán lehetővé teszi, hogy könnyebben „elpályázzon” más égtájakra -, illetve a szülőhely fokozatos elidegenedése tőle, a kitaszított eltaszítótól több rétegű és több szólamú monológokban, lírai helyzetképekben ölt testet. Előadóművészeti eszközökkel történő megjelenítésük erősíti a szövegben immanensen benne rejlő korképet- és hangulatot, amelynek neves és névtelen , konkrét és képletes áldozatai konkréten is helyet kapnak a diktatúra végjátéka elé állított, képzeletbeli siratófalon. De hangsúlyozom: nem a különböző színpadi feldolgozások miatt fontos írások ezek a poémák s fontos költészet a Kenéz Ferencé, hanem éppen fordítva: hiteles, őszinte írói szembenézésük mélységéért válhattak sikeres pódiumműsorokká is.
A könyvet záró Odafenn pingált űrhajó a költő eddigi poémáinak is csúcsteljesítménye. Magába foglalja ráadásul mindazt, ami Kenézt a repüléshez és annak élményéhez, filozófiájához köti. A költőt ugyanis jól kimutathatóan, a kezdetektől lenyűgözte és meghatározta a repülés gondolata. Nem egy versében, poémájában tér hozzá vissza, különféle megközelítésben. (Így is van rendjén: repülni csak úgy érdemes, ha az ember újra és újra nekirugaszkodik a levegőnek.) Ez a mostani poéma viszont összegez és egybeterel mindent, aminek eddig részletekre, gondolatokra bontva itt-ott hangot adott Kenéz költészete. Egész közösségi létfilozófiánk, sorsköltészetünk és szabadságeszményünk megfogalmazódik ebben a fakanalas (báb)színjátékban. Mesteri elrendezés a síkok, emeletek váltogatása, a nézőpont és a hangvétel változatossága, a pontos, szikár nyelvezet, a történet bizarrsága, az egymáshoz hangsúlyosan nem illő motívumok összerántása, hagyomány, haladás, giccs, populizmus, demagógia kavarodása...
Nem tudom eldönteni, versként vagy egyszerűen csak vallomásos írásműként olvasandó e három munka, de az biztos, hogy nagyon egymáshoz illenek, a költő legjobb önmagát foglalják egységbe. Partikuláris kiindulási pontból és hangvételből jut el az erdélyi sorsmodell változatainak átvilágításáig és szintéziséig. Hatásvadász fordulattal akár azt lehetne mondani, hogy ezek után akár le is tehetné a tollat. Csak hát jól tudjuk, hogy ez nonszensz, és nem következik be, azon egyszerű oknál fogva, hogy az író addig él, amíg ír; ergo, addig ír, amíg él.
A Lilike medika leveleiből színházi visszhangja is igazolja: remélhetőleg, az "egyszer használatos" jelző a művel és a művészi szándékkal kapcsolatban csupán szerencsétlenül használt szófordulat volt, amit inkább Gáspárik Attila poénkodó kedvének tudnék be, s amit ma már legalább annyira bán, mint amennyire méltatlanul cseng erdélyi vétetésű irodalmunk kimagasló alkotásai mellett.

Csíkszereda, 2013. április 11.

(Az írás a Kisebbségben c. melléklet számára készült)