2019. április 11., csütörtök

Roskadó karosszék (11)

Most egy olyan (vékonyka) könyv került a kezembe, amit akár egy este alatt is el lehet olvasni. De nem a karcsúsága miatt. Hanem mert olyan érdekes. Legalább is számomra.  1997-ben jelent meg Szatmárnémetiben és miként  fellapozgatéskor kiderült, én szerkesztettem. Szerzője néhai barátom és munkatársam, Sike Lajos, aki rendszerváltást túlélt egykori tárcái legjavát gyűjtötte benne össze. Az Előrénél, majd a Romániai Magyar Szónál voltunk kenyeres társak, egymás tisztelői és kölcsönös ösztönzői. Nem egyszer látott vendégül, rendszeresen megajándékozott általa főzött "tigristejjel" (méregerős kősuzegremetei szilvapálinkával), de nem ezért becsültem nagyra. Erkölcsi tartását, tisztaságát csodáltam - ezért is vállaltam el a könyv keresztapaságát, s írtam hozzá előszót. (Tiszta szégyen, hogy mára már megfeledkeztem erről a "gyermekemről", úgy forgattam az előkerült kötetecskét, mintha először látnám.
Íme az előszó:

Baráti sorok Sike Lajos életképei elé

Csak aki nyitott szemmel élte meg és szenvedte át azokat az évtizedeket, melyek az emberiség kollektív megalázását és feláldozását tűzték ki végső célul - a földi boldogulás és megdicsőülés ígéretével;
csak aki türelmesen és mélyről jövő üzenetnek szóló, beavatott cinkossággal böngészte át a '89 előtti újságokat, s nem átallt minden helyén ülő szónak, gondolatnak, rejtett felszólításnak örülni;
csak aki gyermekeiben kívánta, minden nehézség dacára, megtestesíteni azt a vágyat, amit a társadalom mindenáron megpróbált benne elfojtani, és nem csupán magának, de másoknak is megpróbált egy jobb világot, egy valódi ébredést remélni,
csak az tudja valóságosan is befogadni és élvezettel ízlelni a Sike Lajos írásait.
A kötetben szereplő életképek egy része még 1989 előtti keltezésű, mások az elmúlt években íródtak. Legtöbbjük az egykori A Hét, az Előre, illetve a Romániai Magyar Szó, a Szatmári Friss Újság, az ÉS (Élet és irodalom) hasábjain látott napvilágot.
A családi hagyományok, a vérségi ragaszkodás, az egészséges munka- és életerkölcs, a megaláztatásban is felsejlő derű szeretete vezetik Sike tollát, s anélkül, hogy meg nem érdemelt írói babérokra törne, saját műfajt teremt az írásbeliségben: a nyersen megmunkált, de jelentéses, emberi-kisebbségi gondjainkban határozott véleményt mondó tárca, kroki áll leginkább közel hozzá. Nem csak annak élvezetes olvasmány ez az emlék- és gondolatfüzér, aki saját ifjúságát, kacskaringós életútját fedezi föl benne, hanem annak is, aki úgy csodálkozik rá a hét évvel ezelőtt - reméljük, örökre - letűnt közelmúltra, mint borjú az új kapura.

Bukarest, 1997. március 23-án

CSEKE GÁBOR

Mivel ma éppen a magyar költészet napja van, álljon itt egy témába vágó jegyzet a Történelem mosóporral című kötetből, amely 1997-ben jelent meg. Műszaki szerkesztő, fedőlap: (néhai) Debreczeni Éva.

Sike Lajos: HÁT NORMÁLIS VAGYOK?

Egyik új költeményéről beszélgettünk éppen, s azt kérdi tőlem Gál Éva Emese kolléganő: én soha nem írtam verset?
- Várj csak... Úgy emlékszem, soha!
- Gyermekkorodban sem?
- Akkor sem. Ha csak az olyan rigmusokat nem tekintem annak, amilyeneket Zoli bátyámmal, Sándor és Dezső öcsémmel szereztem közösen, amikor az egyik nyáron sok tökkáposztát kellett ennünk. Ez így szól: "Sose fogy el a töklaska / Pergelice s krumpli elfogyott régen, / Ezért maradunk mi éhen!"... Vagy ott voltak a csúfolódók! Ki emlékszik már rá, mit vettünk át másoktól és mit költöttünk mi magunk? Bennünket, Sikéket úgy csúfoltak, hogy "Sike-bike, fuss a bikre, / Hozz egy darab fát a tűzre!" A Dohiknak mi meg így válaszoltunk: "Dohi-bohi dögöt harap, / Ha megeszi, másat harap!" A Hentereknek pedig: "Henter-benter, kint a pendely, / Majd felköti a vénember!"... De olyan verset, mint amilyenre te gondolsz, Éva, nem írtam.
- Hát akkor te nem vagy normális, mert gyermekkorában minden normális ember ír verset - így a kolléganő.
Erre nehezen tudtam replikázni, de némi kivárás után olyan választ adtam, amin Éva ugyancsak elgondolkozott. Nevesen azt, hogy én a verset többnyire a magányos emberek műfajának, kommunikációs eszközének tekintem, márpedig én soha nem voltam magányos, legkevésbé gyermekkoromban. Abban a hatgyermekes, hagyományőrző parasztcsaládban, amelyben Kőszegremetén felnőttem, igencsak pezsgett az élet, nyoma se volt az unalomnak. A népdal, a népmese, a népi játék éppen úgy életelemünk, mindennapi kenyerünk volt, mint a kemény munka. Működött a fantáziánk, működtette a környezet, amelyben éltünk. Mindent magunk csináltunk, beleértve játékeszközeinket. Ahogy szüleink és a nagyobbak tanítottak, magunk faragtuk a fűzfasípot, a kisszekeret, a kelepelőt, a csutka-hegedűt, kötöttük-gyúrtuk a szőrlabdát, a seprűs boszorkányt, nyestük a bürök-juhokat, kecskéket, a tökszár-tülköt... Este hallgattuk a meséket, olyanokat is, amilyeneknek ma már nyomuk sincs, mint például a minden akadályon áthatoló, máguserejű libanyak.
Visszatérve a versre, talán azért se írtam, mert elég korán kiismerhettem másokjó verseit. Négy-öt évesen szakaszokat tudtam a János vitézből, a Családi körből, a Szondi két apródjából, de még a Walesi bárdokból is. Nem mintha csodagyerek lettem volna. Hideg téli estéken hamar a dunna alá dugott Édes. Ám sokáig nem aludtam el, füleltem, mi zajlik körülöttem, s hallgattam Sárika nővéremet, aki a sok napi munka után, a szobában fel-alá járva, ilyenkor tanulta a leckét, rendszerint hangosan. Emlékszem, milyen meglepetést okoztam a családban, mikor egyszer a reggelinél szavalni kezdtem: "Tüzesen süt le a nyári nap sugára /
az ég tetejéről, a juhászbojtárra..." Hát még, amikor: "Eduárd király, angol király /Léptet fakó lován..." Ezek voltak az első irodalmi élményeim, s talán döntőek abban, hogy megszerettem az irodalmat és - apám 48-as és kuructörténeteivel segítve - a történelmet, hogy később az újságírás felé sodródjam. Mennyit évődtem a dunna alatt, mert nem értettem, mi például a bakacsin ("az eget, a földet bakacsinba vonta..."), vagy a bülbül („bülbül szavú rózsám"). Már csak Szatmárnémetiben, a középiskolában, Bezdek István tanár úrtól ismertem meg tulajdonképpeni jelentésüket.
Nagy kincs volt számunkra, hogy szüleink rengeteg népdalt ismertek, sokat és szívesen daloltak. Nem ritkán éppen velünk, bennünket tanítva. Apánk talán a környéken mindenkinél több kuruc-, Petőfi- és Kossuth-nótát tudott. Olyanokat is, amit senkitől se hallottam azóta. Mint:
„Tavasz elmúlt, a rózsának lehullott a szép virága, / Nyugodj békén, Kossuth Lajos, lesz hazádnak szabadsága..." Kedves nótája volt a Fa leszek, ha fának vagy virága, amit később Dezső fia első helyre tett saját nótatárában. Büszkén lépkedett köztünk az Öreg, ha egyszerre négy fiával mehetett a Nagyhegyre egy kis présházi mulatságra. De bármilyen jó hangulat volt a kandallónál, mikor eljött a délutáni jószágetetés ideje, szedte magát és futott haza, mert a tehén, a ló, a juh - és mindaz, amiből élt a  család - mindennél előbbre való volt számára. Ezt a felelősséget nehéz megtanulni, bele kell születni, benne kell élni. A nagyobb jogán, rendszerint Zoli bátyámra bízta ilyenkor a pincekulcsot. Oly sokat bízta, hogy Zoli Csávossy-tanítvány lett a csombordi szőlészeti iskolában. A legtöbb nótát azonban Sándor öcsém tanult meg apánktól.
Édes alföldi származású volt, a gombási tanyavilágban nőtt fel, onnét hozta magával a romantikus betyártörténeteket és a melankolikus juhásznótákat. Ő ritkábban, de érzéssel, átéléssel énekelt. Emlékére ma is elő-elővesszük a kandallónál: "Leégett a csiribiri határ, /Odaégett kilenc juhászbojtár...'' Vagy: "Lent a pusztán, az alföldi rónán / Ül két juhász leterített subán..."
Más tájak népdalait az enyedi tanítóképzőben végzett kántor-tanító, Kottra Gyula hozta el hozzánk. Akkor (1945-49-ben) kötelező tantárgy volt a népdal, az éneklés, a nemzet második anyanyelve. S Kottra Gyula ezt nagyon komolyan vette. Neki köszönhetem első "dalos sikeremet" is, a tőle tanult "A szennai lipisen-loposon"-t énekeltem Kovácsné Perecz Ilona tiszteletes asszonynak, s úgy tetszett neki, hogy sapkányi májusi cseresznyével jutalmazott.
Mennyit segített a népdal a nehéz munkában! Már nyolc-tízéves korunkban szántani jártunk Zoli bátyámmal. Mi a lovakkal, apánk az ökrökkel más irányba ment. Este holtfáradtan indultunk haza s farkaséhesen. Mindkettőn enyhített az éneklés. Egészen az első házakig fújtuk, az elcsigázott lovakat biztatva: "A rárói halastó, halastó...", "Vadkörtefa fehéret virágzik...". Az ének megszépítette, emberivé tette az érdes paraszti életet, egy picit a rögös, poros föld fölé emelt bennünket. Már gimnazista voltam, mikor apám kölcsönadott az egyik rokonnak a búzahordásban segíteni. Kint a mezőn én dobáltam fel a szekerekre a keresztbe rakott búzakévéket. Távoli mezők voltak, nem mehettem haza enni, mint a térülő-forduló szekeresek. Estére már majd elhúzott a kéve, alig álltam a lábamon, meg-megszédültem a kimerültségtől és az éhségtől. Restelltem szólni, hogy nem bírom tovább, inkább a szám szélét haraptam. Aztán eszembe jutott, hogy daloljak. S daloltam, ami csak sorba jött. Mintha szárnyam nőtt volna, elkezdtem lebegni, már-már túlrepültem a szekéren a feldobott kévével. Nem éreztem a súlyomat, egy érintéssel elváltam a földtől.
A népdal, virágénekeink képisége, kifejező ereje egész gondolkodásomat befolyásolta. Például, amióta a Béborula, mert elmúla a nap fényes világa, Béres Ferenc által eljutott hozzám, azóta szerelmes regényt vagy novellát alig olvastam. Egyszerűen azért, mert a szép szerelmet és annak beteljesülését talán sehol máshol nem fogalmazták meg olyan tömören és kifejezően, mint ebben a virágénekben. Azt mondja: "Addig a házamból ki nem mégy, / Míg három szál gyertyám el nem ég!"
Akinek ennél több kell, annak nincs képzelőereje, az soha nem szerelmeskedett vagy szép-szerelmeskedett. Két sorban egy egész univerzum!
Nem tudom, hány népdalt, magyar nótát tudok (hej, ne finnyáskodjunk, mert Krúdy és Ady is igen szerették ám!), de van egy többé-kevésbé hiteles mércém. A diktatúra idejében már tüntetés gyanánt is sokat, néha maratonit nótáztunk. Egyszer Sándor öcsémék disznót vágtak Szinérváralján, a vacsorán ott volt Zoli bátyám, Éva húgom, Jóska sógor, Ábrám Sámuel református lelkész s néhány barát. Szombat este lévén, volt időnk jól megereszteni a nótákat. Senki sem akart hazamenni.
Éjféltájban azt mondja Ábrám nagytiszteletű: marad, ameddig bírjuk új nótával!... Reggel hétkor azért ment el, mert még nem készült fel a vasárnap délelőtti istentiszteletre...
Szokásommá vált, ha hosszabb útra indulok kocsival, már énekelni
kezdek, mihelyt beülök. Anyósomékhoz, a bihari Mezőtelegdre mentem a családdal, s Nagykárolyban leintett egy fekete ruhás falusi bácsi. Felvettem. Mikor beszállt, tovább daloltam. Egyszer megkérdem, nem ismeri ezt a nótát? Hallgat. Hát ezt? Megint hallgat, majd szomorúan azt mondja: nincs neki kedve nótázni, hisz két hete temette el a feleségét! Isten nyugtassa, mondom -, én meg három hónapja temettem el az apámat, az ő nótáit dalolom, mert szerintem az ő nótáival a gyászban is illő rá emlékezni! Hát lehet, szól az öreg megenyhülve, majd egy harmadik nótánál jelzi, hogy ezt a felesége is nagyon szerette. Az ötödik dalt már velem dúdolta... Mikor Érkörtvélyesen kiszállt a kocsiból, előre jött és a nyitott ablakon át megölelt, s fényes szemmel mondta:
- Köszönöm, hogy így megvigasztalt!Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése